Partneralimentatie 12 Jaar Lang

partneralimentatie

Wetswijziging voor partneralimentatie: Kunt u aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? Kijk vooral naar de vele reacties en schrijnende verhalen. Er lopen nu twee trajecten voor wetgeving. Is samenvoeging een mogelijkheid?

19 juni 2015: Technische informatie over de publicatie Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie). Deze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Deze publicatie is op 19 juni 2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel).

18 september 2015: Jeroen Recourt verwacht dat er eerst een schriftelijke ronde volgt van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie in het najaar 2015. Hij verwacht dat in het voorjaar 2016 beide voorstellen door de Tweede Kamer worden behandeld.

14 januari 2016: De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft op 14 januari 2016 een advies ‘Advies op het initiatief-wetsvoorstel herziening partneralimentatie‘ uitgebracht aan kamerlid Recourt.

13 maart 2016: Reactie kamerlid Swinkels op vraag naar datum behandeling nieuwe wet in de Tweede kamer.

22 april 2016 (advies RvS) en 8 september 2016 (reactie initiatiefnemers): ‘Advies van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers‘.

14 maart 2017 – Nota van Wijziging: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie – Wet herziening partneralimentatie Ontvangen 14 maart 2017.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 december 2014, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van der Steur)
Enige tijd is er bij de politieke partijen aandacht voor het verkorten van de duur van de partneralimentatie. Kan er tevens aandacht komen voor verandering / beëindiging partneralimentatie bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Mijn voorbeeld is dat bij de scheiding in 2009 een alimentatiebedrag is vastgesteld. In juli 2013 werd ik 65 jaar en vanaf die datum ontving mijn ex vrouw bovenop de alimentatie ook nog haar gedeelte van mijn pensioen. Volgend jaar juli wordt zijzelf 65 en zal vanaf oktober 2015 AOW ontvangen en haar deel van mijn pensioen. Het is toch van de gekke dat ik vanaf dat moment van het gedeelte van mijn pensioen waar ik recht op heb ook nog eens alimentatie moet betalen. Mijns inziens moet vanaf het moment dat de personen beiden de AOW leeftijd bereiken een automatisme zijn dat de alimentatie stopt en de wet pensioenvereffening wordt toegepast. Momenteel is het bij tegenwerking van de ex-partner alleen mogelijk na tussenkomst van de rechter. Mijns inziens is het niet nodig en ook financieel onbegrijpelijk dat ons rechtssysteem hiervoor gebruikt wordt.

Antwoord van D66 (25/1/15, kamerlid Berndsen)
Aangezien ik niet de eerste indiener ben kunt u deze vraag beter neerleggen bij de heer van der Steur als eerste indiener.

Antwoord van de PvdA (11/2/15, kamerlid Recourt)
De verdeling van de pensioen en de partneralimentatie hebben in eerste instantie niets met elkaar te maken. Een pensioen is een verzekering dat op een afgesproken tijdstip vrijkomt en dan ook wordt uitgekeerd. Het pensioen wordt uitgekeerd aan beide ex-partners als de pensioendatum is bereikt voor de begunstigde. Daarbij speelt de leeftijd van de begunstigden een ondergeschikte rol zoals wel het geval is bij de AOW. In die zin is het terecht dat uw ex-vrouw op het moment dat uw pensioen uitgekeerd wordt haar deel op het zelfde moment krijgt. Uw vrouw kan haar het pensioen dat zij heeft opgebouwd ook eerder laten ingaan. Dit betekent dat ook het pensioen van u eerder in gaat. Als dit tot hele onwenselijke situaties leidt, dan kan de ex-partner via conversie het eigen deel later laten ingaan (zie brochure: ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding onder 9 en 10‘). Wellicht heeft u hier gebruik van gemaakt. Een andere mogelijkheid is het pensioen middelen? U heeft hier afspraken over kunnen maken tijdens het huwelijk of tijdens de scheiding. Wanneer het pensioen verevend wordt, dan verandert er op het moment van uitbetaling van het pensioen het een en ander aan inkomen en draagkracht van de partners. Wanneer er op dat moment ook nog alimentatie wordt betaald, kan de hoogte hiervan om deze reden worden gewijzigd. Een en ander is natuurlijk met name afhankelijk van de afspraken die over de partneralimentatie zijn gemaakt.

Antwoord van de VVD (23/2/15, kamerlid van der Steur)
Wij nemen dat mee in ons wetsvoorstel herziening partneralimentatie.

Geen antwoord van de PVV (23/3/15, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 september 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van der Steur)
Kunt u mij aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? (Voor meer informatie zie de reacties)

Antwoord van de VVD (7/9/11, kamerlid van der Steur)
In de afgelopen jaren heeft de VVD veel brieven en e-mails van mensen gekregen over het alimentatiestelsel. De VVD vindt dat in veel gevallen de alimentatieverplichting te hoog is en de duur ervan te lang. De VVD wil daarom de wetgeving aanpassen om het alimentatiesysteem te wijzigen. Momenteel werkt de VVD samen met Kamerleden van andere partijen in de Tweede Kamer aan een initiatiefwetsvoorstel om het Nederlandse alimentatiestelsel te wijzigen. Doel van de wijziging o.m. de regeling te vereenvoudigen en de alimentatieduur te bekorten. Naar verwachting zullen de partijen na het reces een initiatiefnota aan de Kamer presenteren op basis waarvan een voorstel tot wetswijziging zal worden opgesteld. Het tijdstip van indiening is op dit moment nog niet bekend. De partijen streven er na zo snel mogelijk na het reces van de Tweede Kamer de initiatiefnota in te dienen. Ik moet u er op wijzen dat een wetswijziging enige tijd zal kosten. De behandeling is mede afhankelijk van de agendering van een initiatief op de agenda van de Tweede Kamer. De ervaring leert dat dit soms meer dan een jaar kan duren afhankelijk van de agenda van de Tweede Kamer. De wijziging van de wet die nodig is om het alimentatiestelsel aan te kunnen passen, kan daarom langer dan twee tot drie jaar duren. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt er van verzekerd zijn dat de VVD aandacht zal blijven houden voor de alimentatieproblematiek en er naar streeft de wet- en regelgeving zo snel mogelijk aan te passen.

Antwoord van D66 (27/9/11, kamerlid Berndsen)
D66 streeft er naar samen met de PvdA en de VVD een initiatiefvoorstel in te dienen voor het kerstreces. Zoals de collega van de VVD heeft aangegeven, kan het enkele jaren duren voor dat een wetswijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Bovendien kent Nederland het legaliteitsbeginsel, waardoor de wetgever in het algemeen niet met terugwerkende kracht regels op kan leggen. Dit betekent dat, indien het voorstel aangenomen wordt, deze alleen zal gelden voor nieuwe gevallen.

Geen antwoord van het CDA (2/12/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/12/11, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 februari 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Dijkstra, kamerlid Hamer en kamerlid van der Steur)
Waarom is er nog steeds volgens de wet een periode van maximaal 12 jaar voor het betalen van partneralimentatie? Ter info: ik ben in 2005 gescheiden (na 6,5 jaar partner registratie), kinderloos en heb mbv een mediator een convenant op laten stellen en vastgelegd bij de notaris. Hierin is destijds een alimentatie bedrag vastgesteld op basis van de geldende normen, volgens de wet. Destijds dacht ik hieraan goed gedaan te hebben, alleen nu weet ik beter. Deze wet is niet meer van deze wereld, daar de ontvanger geen enkele verplichtingen heeft en geen enkele prikkel om fulltime te gaan werken, integenstelling tot de betalende partij. Daarnaast wordt ik als betalende partij ook nog eens gestraft bij het aangaan van een nieuwe vaste realatie. In deze tijd van zogenaamde emancipatie lijkt het me toch wel eens tijd worden hierin enige verandering in aan te brengen! Wie gaat zich hier eens sterk voor maken?

Antwoord van D66 (25/2/11, kamerlid Dijkstra)
D66 vindt net als u dat partneralimentatie aan modernisering toe is. Het huidige systeem prikkelt de partner niet om economisch zelfstandig te worden. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontplooien. D66 wil de regeling voor partneralimentatie daarom hervormen. Deze moet niet alleen gericht zijn op compensatie, maar ook op financiële onafhankelijkheid. D66 wil deze discussie graag agenderen in de Tweede Kamer.

Geen antwoord van het CDA (3/6/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (3/6/11, kamerlid Hamer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/6/11, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Forum: ‘Alimentatieleed‘ op http://alimentatieleed.freeforums.net
Website: ‘Alimentatie Terreur‘ op http://www.alimentatieterreur.org

Mail commissie Veiligheid en Justitie

Willen we partneralimentatie goed onder de aandacht krijgen, moeten we met z’n allen een mail sturen naar het mail adres:
cie.vj@tweedekamer.nl
In de mail jouw verhaal over de partneralimentatie. Hier wordt officieel op gereageerd middels een brief en de inhoud behandeld in de commissie Veiligheid en Justitie. Als we dit massaal doen, gaat het zeker helpen. Let op vergeet jouw adres gegevens niet. Zie als voorbeeld onderstaande reactie van de commissie:
‘Geachte Paul, dank voor uw bericht. Graag verzoek ik uw bericht nogmaals te verzenden naar de commissie V&J (cie.vj@tweedekamer.nl) , maar dan voorzien van uw adresgegevens. Uw bericht kan dan in behandeling worden genomen en wordt dan ook betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Excuses voor het ongemak, maar wij zijn verplicht deze gegevens te vragen. Deze worden overigens niet gepubliceerd of aan derden verstrekt.’

Ard van der Steur (VVD) op twitter op 12 november 2013

‘Erik’ (zie reactie van 13 november 2013)
Ard van der Steur op 12 november op twitter: “De hele avond is gereserveerd voor de wetsvoorstellen #partneralimentatie en #kinderalimentatie. We maken goede vorderingen maar niet klaar”

Louis Bontes (PVV) aan D66, PvdA en VVD

‘KM te A’ (zie reactie van 24 september 2013) kreeg mail van een beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de volgende inhoud: ‘Het debat over het initiatiefwetsvoorstel Partneralimentatie is helaas door de voorzitter van de Tweede Kamer met onbekende reden verplaatst van oktober naar november. Helaas lijkt het erop dat het wetsvoorstel geen meerderheid zal halen in de Tweede Kamer. Louis Bontes heeft onderstaande mail verstuurd naar de woordvoerders van andere partijen (VVD, PvdA en D66). Het antwoord op deze mail was helaas niet positief. Desondanks zullen wij proberen deze partijen te overtuigen het wetsvoorstel te steunen tijdens de plenaire behandeling.’

Geachte collegae, Zoals u wellicht weet, staat mijn initiatief wetsvoorstel ‘beperken duur partneralimentatie’ in de plenaire agenda gepland voor de week van 17, 18 en 19 september. Uit de initiatiefnota partneralimentatie die u destijds heeft ingediend, blijkt dat het terugbrengen van de duur van de partneralimentatie naar een termijn van maximaal 5 jaar, één van de kernpunten uit uw nota is. Dit is ook de kern van mijn wetsvoorstel. Belangrijk verschil met uw nota is dat u uitzonderingen benoemt in geval er sprake is van (jonge) kinderen of een lang huwelijk. Ik wil dit maatwerk in principe neerleggen bij de rechter of middels vastgelegde afspraken tussen de betrokkenen. Ik wil u hierbij mededelen dat ik zeer ruimhartig naar eventuele amendementen van uw kant inzake mijn wetsvoorstel zal kijken. Ik weet niet exact wat de stand van zaken is m.b.t. uw eigen initiatief wetsvoorstel, maar wellicht kunnen we veel tijd besparen in het algemeen belang door met amendementen dichter bij elkaar te komen. Ik zie uw amendementen graag tegemoet.

Reactie PvdA op 5 juni 2013

Op 5 juni 2013 geeft ‘Anoniem’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de PvdA: ‘De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Dat het wetsvoorstel er nog niet is, betekent niet dat wij niet aan het werk zijn. Wij hebben regelmatig overleg met partners uit het veld die ons adviseren over de invulling van de wet. Sinds kort zijn wij in overleg met wetgevingsambtenaren die voor ons de wetstekst maakt. Wetgeving is, helaas, een ingewikkeld proces. Wij streven naar een kwalitatief goede wet en dat vergt tijd. Dat neemt niet weg dat wij onze uiterste best zullen doen om zo snel als mogelijk de wet bij de Kamer in te dienen. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert.’

Reactie VVD op 28 november 2012

Op 28 november 2012 geeft ‘Jan’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de VVD: ‘Dank voor uw e-mail. In antwoord op uw vraag kan ik u als volgt berichten. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er ruimte voor verandering van de partneralimentatie. In de komende maanden zullen de partijen de nota partneralimentatie uitwerken tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen.’

Vergaderjaar 2012 – 2013

Vergaderjaar 2011 – 2012

713 reacties


 1. ·

  Hoe wordt er tegenwoordig gedacht over de duur van partneralimentatie? Er zijn een paar pogingen geweest om dit te verkorten maar tot een echte vernieuwing is dit nooit gekomen. Hoe rechtvaardig is het in deze tijd nog om 12 jaar partneralimentatie te moeten betalen en hoe motiverend werkt dit voor de andere partij? In het kader van emancipatie mag van beide partijen geacht worden om op eigen benen te staan, zeker bij gelijke verdeling van de zorg voor kinderen. Een ander punt is het berekenen van alimentatie: als er wijzigingen zijn in je situatie moet je naar de rechtbank om de hoogte van het alimentatiebedrag aan te passen. De kosten van een advocaat zijn vaak al een te hoge drempel om een zaak te beginnen waar je niet eens zeker van bent of je hem gaat winnen. Is het mogelijk om die drempel te verlagen door een berekening te bedenken die je net de inkomstenbelasting via het web kunt indienen en dan geldig is voor bijvoorbeeld een jaar of tot de volgende wijziging in de situatie?

  Beantwoorden

 2. ·

  Ik kan me de frustratie van Kees erg goed voorstellen. Ik ben zelf wel iets milder tegenover onze beleidsmakers omdat ik denk dat de meeste (ook Ard van der Steur) echt wel oprecht en integer zijn. Natuurlijk hebben ze ook hun eigen belangen en prioriteiten maar die hebben wij ook. Op de traagheid van het proces en de inhoud van het voorliggende wetsvoorstel is veel aan te merken en het is belangrijk om onze stem te laten horen. Dat kan o.a. individueel via mail, post en twitter en dat moeten we ook vooral blijven doen. Het zou echter mooi zijn als we een zekere mate van organisatie konden bereiken. Ik probeer dat via http://alimentatieleed.freeforums.net en elk ander initiatief is natuurlijk welkom. We moeten wel voorkomen dat we teveel versnipperd raken. Het is immers al lastig genoeg om voldoende personen bij elkaar te krijgen…

  Beantwoorden

  1. ·

   Harry heeft gelijk als hij stelt dat we niet versnipperd mogen raken. We moeten ons juist verenigen. Het is juist de traagheid bij onze volksvertegenwoordiging die er voor zorgt dat je, voor je ’t weet, de volle 12 jaar je ex hebt lopen onderhouden terwijl je zelf 12 jaar tegen de armoedegrens aan hebt geleefd. We moeten ons goed realiseren dat ons leven niet onbeperkt is en dat als je na je veertigste gaat scheiden de daarop volgende termijn van 12 jaar een ingrijpende periode is. Een nieuw leven opbouwen word je in die periode nagenoeg onmogelijk gemaakt en dat wordt 12 jaar later een flink stuk moeilijker. Vaak moet je dan nog beginnen met het wegwerken van je schulden. Ga je scheiden na je vijftigste dan werkt e.e.a. nog flink door gedurende je pensioen. Dan heb je heel je leven hard gewerkt en mag je gedurende je levensavond op een houtje gaan zitten bijten. Niemand is dus gebaat bij uitstel en juist bestaande gevallen zijn het meest dringend. We mogen daarom niet accepteren dat deze laatste categorie bij wetswijzigingen wordt buitengesloten. Verder kunnen wij van http://www.alimentatieterreur.org de reacties op http://alimentatieleed.freeforums.net aan een ieder sterk aanbevelen. Deze geven een goed overzicht van de dagelijkse ellende die door de partneralimentatie wetgeving wordt veroorzaakt. Het zou goed zijn als er in de toekomst nauw zou kunnen worden samengewerkt.

   Beantwoorden

 3. ·

  PAS OP VOOR HET LBIO
  Beste alimentatiebetalers. Vroeg of laat krijgen we allemaal weleens te maken met het LBIO, omdat we een alimentatietermijn niet of niet geheel betalen. Het LBIO is de club die ervoor zorgt dat onze bankhangerige, niet tot werken te motiveren exen hun geld alsnog krijgen als de alimentatieplichtige even niet aan zijn verplichtingen (kan) voldoen. Zij komen in actie als de continue stroom van euro’s dreigt op te drogen. Een instelling die door de overheid in het leven is geroepen om de gelegaliseerde diefstal te supporten. Ik ben sinds twee maanden ook weer in conflict met het LBIO omdat ik een termijn niet had betaald. Voordat je het doorhebt is er allang loonbeslag gelegd en wordt je geconfronteerd met te betalen opslagkosten. Je krijgt dan te maken met een arrogante LBIO jurist die het zich kan permitteren om zonder enige onderbouwing je argumenten van tafel te vegen. Ik wil waarschuwen omtrent hoe het LBIO te werkt gaat.
  HET LBIO MANUPULEERT DE FEITEN
  De feiten in mijn geval. Ik heb 8 maanden geleden een termijn niet betaald. Daarna heb ik weer netjes aan het eind van iedere maand de partneralimentatie aan mijn ex gedoneerd. Bij de overschrijving geef ik nooit een omschrijving mee. Mijn ex klopt bij het LBIO aan dat ze de termijn van een maand geleden niet heeft ontvangen. Eigenlijk heeft ze echter de termijn van 8 maanden geleden niet ontvangen, meldt dat nu pas en geeft gewoon doodleuk aan dat ze de betaling van de termijn van een maand geleden mist. Volgens de wet mag het LBIO een termijn ouder dan 6 maanden niet meer invorderen. Dus ik gaf gewoon aan dat ik de termijn van een maand geleden wel had betaald. Wat volgde was loonbeslag, betalen opslagkosten e.d. Het LBIO beweerd vervolgens doodleuk dat ik alle termijnen achteraf betaal en ik moet dan maar het tegendeel bewijzen. Welke truck past het LBIO nu toe. Opgepast! Het LBIO koppelt de eerste betaling na de niet betaalde termijn aan de termijn die niet betaald is. Ook al is deze niet betaalde ruim ouder dan 6 maanden en mag het LBIO deze termijn niet meer invorderen. Alle navolgende termijnen gaat het LBIO ook met een maand verschuiven en daardoor worden alle navolgende termijnen door het LBIO gekenmerkt als achteraf betalingen i.p.v. vooruitbetalingen. Uiteindelijk is dan altijd de laatste termijn niet betaald. Dit is een ongehoorde truck die het LBIO toepast. Het LBIO kan op die manier een termijn van bijvoorbeeld 2 jaren geleden en die ze dus niet mag invorderen, gewoon in de tijd verschuiven en er vervolgens ook nog voor zorgen dat ze deze termijn alsnog kunnen invorderen. WERKELIJK ONGEHOORD DEZE VORM VAN MANUPULATIE VAN GEGEVENS. Ik ga bij de Nationale Ombudsman een klacht indien. Overigens kwam ik er per toeval achter welke zelf verzonnen regeltjes het LBIO toepast. Zie onderstaande tekst. Overigens zal het LBIO je deze informatie niet vrijwillig geven.
  Voor wat betreft het toewijzen van de betalingen op de maanden kijkt mijn bureau eerst of er aan de betaling een omschrijving is meegegeven (art. 6:43 lid 1 BW) (zie Achtergrond, onder 1). Mocht er geen omschrijving aan de betaling zijn meegegeven, dan wordt de betaling toegewezen aan de oudste vordering (art. 6:43 lid 2 BW) of wordt de betaling toegewezen aan de maand waarin de betaling is verricht. Ook kijkt mijn bureau naar het moment waarop de bijdrage inzake de kinderalimentatie is verhoogd middels de jaarlijkse indexering. Is de bijdrage verhoogd in de maand december dan wordt er van uitgegaan dat de bijdrage bij vooruitbetaling werd voldaan. In het geval dat de bijdrage echter in januari wordt verhoogd dan wordt uitgegaan van een betaling van de bijdrage in de maand bedoeld voor desbetreffende maand. Het is aan de betalingsplichtige om aan te tonen dat de alimentatie bij vooruitbetaling wordt voldaan. Indien dit niet wordt aangetoond hanteert mijn bureau bij het toewijzen van de betalingen bovengenoemde criteria.

  Beantwoorden

  1. ·

   Beste LBIO slachtoffer, vind je het goed als wij de tekst van je klacht en info onverkort overnemen op de website; http://www.alimentatieterreur.org ? (Laat het ons even weten via moderator@alimentatieterreur.org, zonder jouw toestemming doen wij dit niet). We willen op termijn een aparte webpagina gaan wijden aan de handel en wandel van de terreurorganisatie LBIO, en dit is een goed begin. Ik heb er overigens zelf ook een keer (ten onrechte) mee te maken gehad. Ze doen maar wat. Gedragen zich als onbeschofte, maar vooral oliedomme deurwaarders. Zodra we genoeg leden hebben gaan we zeker een keer in groepsverband bij ze langs om ze op hun tekortkomingen te wijzen;-)

   Beantwoorden

 4. ·

  @ LBIO slachtoffer: dit geintje van het LBIO is mijn echtgenoot ook al eens overkomen: hij betaalde op dat moment al 4 jaar PA en had nooit een maand verzuimd te betalen, helaas wel verzuimd om in de omschrijving te melden voor welke maand hij betaalde. Gevolg: mijn man moest bewijzen dat hij vooruit betaalde, het overleggen van alle betalingsoverschrijvingen was volgens het LBIO geen bewijs en hij moest gewoon een maand extra betalen. Dus wees gewaarschuwd: Zet ALTIJD in de omschrijving voor welke maand/jaar er betaald wordt anders zit je bankhangende luie hex je uit te lachen met een extra maandinkomen in d’r mik en eet jij weer droog brood…..

  Beantwoorden

 5. ·

  @ Petra: de communicatie van het LBIO naar de alimentatieplichtige is meestal (bewust) te laat, (bewust) onvolledig, onduidelijk en onjuist. Ze nemen ook gewoon over wat je hex roept en dan mag jij vervolgens het tegendeel bewijzen. Nadat ik schriftelijk, binnen de gestelde termijn van 3 weken had aangegeven dat ik de laatste 6 termijnen vooraf had betaald, werd enkele dagen daarna zonder verder overleg loonbeslag gelegd. Het LBIO beweerde dat ik onvolledig had aangetoond dat er geen betalingsachterstand is. Ik had nog gevraagd waarom ik onvolledig was geweest. Geen antwoord van gene zijde! Dan ga je bij het LBIO een klacht indienen, maar dat heeft geen enkele zin. Daar zit een of andere mislukte jurist die alleen maar zaken van tafel veegt zonder enige onderbouwing. Je argumenten worden als onjuist, ongegrond, enz. betiteld. Zorg inderdaad dat je een omschrijving meegeeft aan de betaling. Zorg ook altijd dat je eind december de termijn over de maand januari van het daaropvolgende jaar, geïndexeerd betaald. Op de site van het LBIO zijn overigens niet de regeltjes gepubliceerd die zij hanteren om te bepalen of je een termijn vooruit of achteraf betaald. Daar komen ze ook niet mee voor de dag als in conflict met hun bent omtrent dit item. Overigens is de arrogantie van zijde van het LBIO enorm. Ze weten dat je niet gaat procederen. Dat raad ik iedereen eigenlijk ook af. De kans is minimaal dat je in het gelijk wordt gesteld en als je pech hebt mag je ook nog alle kosten betalen, ook de juridische – en proceskosten van het LBIO. Als alimentatieplichtige wordt je van alle kanten genaaid. Eerst wordt je standaard veroordeeld voor het betalen van 12 jaar alimentatie. Je ex vind het allemaal prima en blijft fijn thuis zitten. Roept je ex iets en komt het LBIO in actie dan ben je weer het haasje. Naar de Rechter toe stappen heeft ook geen enkele zin want die vind wel een puntje waardoor je in het ongelijk wordt gesteld. Het leve Nederland!

  Beantwoorden

 6. ·

  Van de week een mail gestuurd naar de heer Van der Steur, vandaag antwoord gekregen. Hier wordt je niet vrolijk van. Het gaat nog een hele tijd duren, en let vooral op de een na laatste alinea.

  Geachte mevrouw,
  Dank voor uw mails over de noodzaak tot het wijzigen van de wetgeving over partneralimentatie. Wij zijn mede door uw mails en die van honderden lotgenoten de afgelopen jaren in de weer geweest dit lastige en weerbarstige en ook technisch ingewikkelde onderwerp aan te pakken. Zoals u hebt gezien is het wetsvoorstel kinderalimentatie inmiddels gelanceerd. Dan zal het nog een jaar duren voordat dit wordt ingevoerd als zowel de Tweede als de Eerste Kamer ermee instemmen. Ik kan u niet anders berichten dat alles op alles wordt gezet het wetsvoorstel partneralimentatie ook binnenkort in te kunnen dienen. Dat betekent overigens niet dat voor bestaande gevallen ook meteen een oplossing wordt geboden. De rechtszekerheid verzet zich tegen invoering met terugwerkende kracht. Het zogenaamde overgangsrecht is een van de onderwerpen waar we veel en lang over hebben nagedacht en gediscussieerd.

  Ik realiseer mij heel goed dat het voor velen niet snel genoeg kan gaan. Dat geldt ook voor mij. Tegelijkertijd heeft niemand iets aan een wetsvoorstel dat slecht in elkaar zit en niet voldoende doordacht is. En dan nog verwacht ik veel verzet vanuit de advocatuur en mogelijk de rechterlijke macht. Een begin daarvan hebben we ook bij kinderalimentatie al gezien.

  Ik dank u voor uw bericht en vind erin de energie om voortvarend verder te werken aan de goede zaak.

  Met vriendelijke groet,

  Ard van der Steur

  Beantwoorden

 7. ·

  Voor iedereen die partneralimentatie betaalt en dat knap zat is:
  Realiseer je wel dat rechters en advocaten belangenverenigingen hebben die zich bezig houden met een lobby (en steekpenningen van ons geld?) bij de politiek. Ze hebben alle belang bij instant houding van de Partneralimentatie (wij betalen van onze armoe hun dure huizen en auto’s). Alleen als wij daar een vastbesloten belangenvereniging tegenover stellen kunnen wij iets bereiken. Wordt daarom snel lid en beweeg je omgeving dit ook te doen! Ga naar http://www.alimentatieterreur.org

  Beantwoorden

 8. ·

  Ik heb het gelezen Joe. Niks dus voor de bestaande gevallen. Ik ben overigens van mening dat we binnen deze samenleving een duidelijk signaal moeten gaan afgeven richting alimentatieontvangers. Uit wat ik lees blinken ze uit in treiteren en plukken. Vroeger hadden we de schandpaal, tegenwoordig hebben we internet;-)

  Beantwoorden

   1. ·

    Dit is echt belachelijk John, wat een bedrag zeg; € 3.470,- in de maand bovenop een eigen inkomen! Tenzij je miljonair bent natuurlijk;-) Guda Haverhoek in Wormer heeft de jackpot binnen, die ex van jou gaat nooit meer werken joh, zoveel kan ze nergens verdienen. Na 12 jaar (ze is immers zielig en onbekwaam) ook nog eens (op jouw kosten) om een verlenging gaan zeuren en ze kan met pensioen. Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te strijden, je link zal ik vandaag op de website van alimentatieterreur.org vermelden. Het is inderdaad de zoveelste schandalige vonniswijzing van de alimentatiemaffia. Naar mijn mening zijn die lui echt gestoord, ze staan zichtbaar kilometers van de dagelijkse realiteit af. Het wordt tijd dat ze uit hun ivoren torentjes geranseld worden. Machtsmisbruik en bevoordeling van het vrouwelijk geslacht, daar maken ze zich dagelijks schuldig aan. Politiek doe eindelijk eens wat! Nederland is het spuugzat!!


 9. ·

  Iedereen levert jaarlijks in, krijgt jaarlijks minder. Arbeiders, weerloze AOW-ers, uitkeringstrekkers noem maar op. Mensen met een baan moeten in sommige gevallen zelfs 6% of meer inleveren op hun salaris zoals recent bij V&D. Zo hebben zelfs overheidsmedewerkers al sinds 2010 geen CAO. Voor elke branche is het de afgelopen jaren alleen maar inleveren geweest. Iedereen levert jaarlijks in! Iedereen? Nee, de Alimentatieplukkers worden als enige elk jaar keurig geïndexeerd. Dit kan de overheid makkelijk doen want de rekening komt terecht bij degene die deze partneralimentatie moet ophoesten. Deze doorgaans hardwerkende armlastige is iemand die net als jij en ik moet inleveren, en dus hierdoor dubbel op. De alimentatieplukker kan en mag niet meer in deze samenleving worden geaccepteerd. Het is de enige door de overheid beschermde bevolkingsgroep die jaarlijks rijker wordt. De overheid komt hiermee tegemoet aan hun sponsors van de rechterlijke macht en de advocatuur. Nederland wordt toch eindelijk eens een keer wakker. Weg met de partneralimentatie! Weg met de (Totaal overbodige maar peperdure) Alimentatiemaffia. En ken je in je naaste omgeving zo een parasiet? Wees een echte Nederlander en laat deze parasiet weten dat er ook nog zoiets als werken bestaat!

  Beantwoorden

 10. ·

  Als je ex 65 jaar is en dan nog grof alimentatie ontvangen. Zij ook nog mooi zwart bijverdiend. Toch de omgekeerde wereld. De man blijft dus een pinautomaat. Een oproep voor de regering: Doe er please iets aan. Verkort de partneralimentatie ook bij een langdurig staand huwelijk.

  Beantwoorden

 11. ·

  Eerst zien, en dan geloven. Dat hebben ze in Den Haag in iedergeval bij mij opgewekt.

  Beantwoorden

 12. ·

  Waarom is het (wettelijk) mogelijk dat bij een (vecht)scheiding tijdens de scheiding de kwaadwillende maar door kan gaan met schulden maken, en de ander er voor op moet draaien. Mijn dochter is nu 14 maanden bezig en heeft 13 maanden geleden de persoonlijk krediet bij de ABN bank laten blokkeren. Nu blijkt dat hij afgelopen week uit het krediet gewoon weer geld opneemt. Hij loopt zonder werk thuis (bij de andere partner), mijn dochter werkt zich rot, en draait op voor alle kosten. Hij betaald niks, ook geen (50,00 euro) alimentatie voor 2 kinderen. Zij lost de schuld in en betaald de hypotheek. Zij draagt de kosten voor de kinderen, hij mag ze niet eens zien i.v.m zijn (gevaarlijke) gedrag. Hij heropend bij de ABN bank het krediet en maakt het op. Zij moet dit allemaal betalen. Dit is diefstal, misdadig, oneerlijk en ronduit belachelijk. De bank zegt dat dit gewoon kan en als zij niet meer (kan) betalen moet ze het huis maar verkopen.
  HOE KAN DIT, IS DE BANK DE BAAS IN NEDERLAND. Of vindt u dit eerlijk?

  Beantwoorden

 13. ·

  Hallo slapende regering, bedankt dat ik voor 12 jaar mijn luie (h)ex mag onderhouden. Mijn gezin is door deze idiote wetgeving compleet uit mekaar gedreven, ik kan in ieder geval haar bloed wel drinken. 12 jaar alimentatie vangen, haar zoon bij mij inwonend kan zelf zijn studie gaan betalen, en het enige antwoord waarom ze 12 jaar alimentatie is gaan vragen is dat het volgens de wet mag, totaal niet gehinderd door ook maar enige realiteitszin. Beste regering, slaap maar lekker verder, het is weer einde van de maand dus je dikke salaris is weer gestort, waar zou je je druk om maken.

  Beantwoorden

 14. ·

  Beste harry, de 2 weken zijn voorbij. Vreemd he, dat het wetsvoorstel nog niet in de kamer ligt. HH kamerleden zijn nl druk met hun sociale borrels en declaratie’s in te vullen. En dat allemaal onder de noemer dat dit wetsvoorstel verantwoord moet worden bekeken……..snap ik het nog?

  Beantwoorden

 15. ·

  Waar wachten we eigenlijk nog op? Er wordt alleen maar uitgesteld en nog wel met een evt aanpassing, die NIET voor bestaande gevallen zal gaan gelden! Inhoudelijk antwoord op mijn vragen naar VVD, PVDA en D66 moeten na bijna een jaar nog steeds beantwoord worden. Alleen dhr Bontes reageerde vrij direct. En zijn prima wetsvoorstel werd door bovengenoemde partijen weggestemd, onder het motto; wij komen binnenkort met een eigen voorstel… Nu zeer lang en vele beloftes later, hebben ze nog steeds geen tijd voor antwoord, of voor het indienen van een wetsvoorstel, waar bestaande gevallen niets aan hebben. Terwijl daar het leed zeer hoog is! Ik hoop dat VNL met Bontes en Van Klaveren hoge ogen zal gaan gooien in dat zgn gevestigde Haagse klimaat! De tijd is er rijp voor! En mijn vraag van vorige week aan Bontes, of hij met VNL blijft strijden voor een rechtvaardige partneralimentatie, werd binnen 2 dagen beantwoord! Ook nog een met de mededeling dat ze voor dat punt zeker zullen blijven strijden. Daar de partneralimentatie hedendaags niet rechtvaardig is…

  Beantwoorden

  1. ·

   Foort van Oosten heeft de herziening van de partneralimentatie overgenomen van Ard van der Steur. Ik hoop dat hij meer tempo maakt dan Ard.

   Beantwoorden

 16. ·

  Al in 2012 werd de initiatiefnota 33312 opgesteld, strekkende tot verkorting van de partneralimentatie termijn van (vaak) 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Achtergrond hierbij was dat alimentatiegerechtigden bij een alimentatietermijn van 12 jaar niet werden gestimuleerd financieel (volledig) onafhankelijk te worden van hun ex-partner. Tot op heden is er nog geen wetsvoorstel ingediend. Op mijn rechtstreeks email verkeer met betrokken initiatiefnemers krijg ik al 2 jaar te horen dat het wetsvoorstel in voorbereiding is en snel zal worden ingediend… Bizarre ontwikkeling heeft simultaan plaatsgevonden in de kindregelingen. De forfaitaire fiscale aftrekpost “kosten levensonderhoud kinderen” is afgeschaft en budgettair gecompenseerd in het kindgebonden budget. Laat het nou de alimentatieplichtigen zijn die hierdoor maandelijks erop achteruit gaan (in mijn geval ruim Euro 100 netto per maand) terwijl de alimentatiegerechtigden erop vooruit gaan. Zo krijg je de alimentatiegerechtigden natuurlijk al helemaal niet gestimuleerd om in eigen levensonderhoud te gaan voorzien. Wanneer wordt er nou eens vaart gemaakt met het indienen van het wetsvoorstel. De laatste maanden is het angstvallig stil rond dit onderwerp terwijl het met veel tam-tam wereldkundig werd gemaakt in 2012 en de jaren erna. Waarom wordt nou niet eens een wetsvoorstel afgemaakt en ingediend.

  Beantwoorden

 17. ·

  Het meeste stoort me de onwil van de overheid om te begrijpen dat door de huidige wetgeving een over en weer eindeloze haat wordt gecreëerd waarbij een van de partijen in een voordelige positie t.o.v. de andere wordt geplaatst. Een verschil welke alle bestaande mensenrechten en daarop gebaseerde wetgeving geweld aan doet. Zo’n overheid heeft in een daadwerkelijke democratie geen enkel bestaansrecht en dient door het volk te worden verjaagd.

  Beantwoorden

 18. ·

  Ach, wij leven in een land onder de noemer ‘democratie’. Dit is gewoon 1 grote poppenkast. Geloof nu niet dat er op korte termijn iets gebeurd in welke zin dan ook. Jammer maar waar. Alleen aktie helpt. Misschien maagdenhuis bezetten een idee?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *