Partneralimentatie 12 Jaar Lang

partneralimentatie

Wetswijziging voor partneralimentatie: Kunt u aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? Kijk vooral naar de vele reacties en schrijnende verhalen. Er lopen nu twee trajecten voor wetgeving. Is samenvoeging een mogelijkheid?

19 juni 2015: Technische informatie over de publicatie Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie). Deze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Deze publicatie is op 19 juni 2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel).

18 september 2015: Jeroen Recourt verwacht dat er eerst een schriftelijke ronde volgt van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie in het najaar 2015. Hij verwacht dat in het voorjaar 2016 beide voorstellen door de Tweede Kamer worden behandeld.

14 januari 2016: De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft op 14 januari 2016 een advies ‘Advies op het initiatief-wetsvoorstel herziening partneralimentatie‘ uitgebracht aan kamerlid Recourt.

13 maart 2016: Reactie kamerlid Swinkels op vraag naar datum behandeling nieuwe wet in de Tweede kamer.

22 april 2016 (advies RvS) en 8 september 2016 (reactie initiatiefnemers): ‘Advies van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers‘.

14 maart 2017 – Nota van Wijziging: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie – Wet herziening partneralimentatie Ontvangen 14 maart 2017.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 december 2014, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van der Steur)
Enige tijd is er bij de politieke partijen aandacht voor het verkorten van de duur van de partneralimentatie. Kan er tevens aandacht komen voor verandering / beëindiging partneralimentatie bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Mijn voorbeeld is dat bij de scheiding in 2009 een alimentatiebedrag is vastgesteld. In juli 2013 werd ik 65 jaar en vanaf die datum ontving mijn ex vrouw bovenop de alimentatie ook nog haar gedeelte van mijn pensioen. Volgend jaar juli wordt zijzelf 65 en zal vanaf oktober 2015 AOW ontvangen en haar deel van mijn pensioen. Het is toch van de gekke dat ik vanaf dat moment van het gedeelte van mijn pensioen waar ik recht op heb ook nog eens alimentatie moet betalen. Mijns inziens moet vanaf het moment dat de personen beiden de AOW leeftijd bereiken een automatisme zijn dat de alimentatie stopt en de wet pensioenvereffening wordt toegepast. Momenteel is het bij tegenwerking van de ex-partner alleen mogelijk na tussenkomst van de rechter. Mijns inziens is het niet nodig en ook financieel onbegrijpelijk dat ons rechtssysteem hiervoor gebruikt wordt.

Antwoord van D66 (25/1/15, kamerlid Berndsen)
Aangezien ik niet de eerste indiener ben kunt u deze vraag beter neerleggen bij de heer van der Steur als eerste indiener.

Antwoord van de PvdA (11/2/15, kamerlid Recourt)
De verdeling van de pensioen en de partneralimentatie hebben in eerste instantie niets met elkaar te maken. Een pensioen is een verzekering dat op een afgesproken tijdstip vrijkomt en dan ook wordt uitgekeerd. Het pensioen wordt uitgekeerd aan beide ex-partners als de pensioendatum is bereikt voor de begunstigde. Daarbij speelt de leeftijd van de begunstigden een ondergeschikte rol zoals wel het geval is bij de AOW. In die zin is het terecht dat uw ex-vrouw op het moment dat uw pensioen uitgekeerd wordt haar deel op het zelfde moment krijgt. Uw vrouw kan haar het pensioen dat zij heeft opgebouwd ook eerder laten ingaan. Dit betekent dat ook het pensioen van u eerder in gaat. Als dit tot hele onwenselijke situaties leidt, dan kan de ex-partner via conversie het eigen deel later laten ingaan (zie brochure: ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding onder 9 en 10‘). Wellicht heeft u hier gebruik van gemaakt. Een andere mogelijkheid is het pensioen middelen? U heeft hier afspraken over kunnen maken tijdens het huwelijk of tijdens de scheiding. Wanneer het pensioen verevend wordt, dan verandert er op het moment van uitbetaling van het pensioen het een en ander aan inkomen en draagkracht van de partners. Wanneer er op dat moment ook nog alimentatie wordt betaald, kan de hoogte hiervan om deze reden worden gewijzigd. Een en ander is natuurlijk met name afhankelijk van de afspraken die over de partneralimentatie zijn gemaakt.

Antwoord van de VVD (23/2/15, kamerlid van der Steur)
Wij nemen dat mee in ons wetsvoorstel herziening partneralimentatie.

Geen antwoord van de PVV (23/3/15, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 september 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van der Steur)
Kunt u mij aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? (Voor meer informatie zie de reacties)

Antwoord van de VVD (7/9/11, kamerlid van der Steur)
In de afgelopen jaren heeft de VVD veel brieven en e-mails van mensen gekregen over het alimentatiestelsel. De VVD vindt dat in veel gevallen de alimentatieverplichting te hoog is en de duur ervan te lang. De VVD wil daarom de wetgeving aanpassen om het alimentatiesysteem te wijzigen. Momenteel werkt de VVD samen met Kamerleden van andere partijen in de Tweede Kamer aan een initiatiefwetsvoorstel om het Nederlandse alimentatiestelsel te wijzigen. Doel van de wijziging o.m. de regeling te vereenvoudigen en de alimentatieduur te bekorten. Naar verwachting zullen de partijen na het reces een initiatiefnota aan de Kamer presenteren op basis waarvan een voorstel tot wetswijziging zal worden opgesteld. Het tijdstip van indiening is op dit moment nog niet bekend. De partijen streven er na zo snel mogelijk na het reces van de Tweede Kamer de initiatiefnota in te dienen. Ik moet u er op wijzen dat een wetswijziging enige tijd zal kosten. De behandeling is mede afhankelijk van de agendering van een initiatief op de agenda van de Tweede Kamer. De ervaring leert dat dit soms meer dan een jaar kan duren afhankelijk van de agenda van de Tweede Kamer. De wijziging van de wet die nodig is om het alimentatiestelsel aan te kunnen passen, kan daarom langer dan twee tot drie jaar duren. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt er van verzekerd zijn dat de VVD aandacht zal blijven houden voor de alimentatieproblematiek en er naar streeft de wet- en regelgeving zo snel mogelijk aan te passen.

Antwoord van D66 (27/9/11, kamerlid Berndsen)
D66 streeft er naar samen met de PvdA en de VVD een initiatiefvoorstel in te dienen voor het kerstreces. Zoals de collega van de VVD heeft aangegeven, kan het enkele jaren duren voor dat een wetswijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Bovendien kent Nederland het legaliteitsbeginsel, waardoor de wetgever in het algemeen niet met terugwerkende kracht regels op kan leggen. Dit betekent dat, indien het voorstel aangenomen wordt, deze alleen zal gelden voor nieuwe gevallen.

Geen antwoord van het CDA (2/12/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/12/11, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 februari 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Dijkstra, kamerlid Hamer en kamerlid van der Steur)
Waarom is er nog steeds volgens de wet een periode van maximaal 12 jaar voor het betalen van partneralimentatie? Ter info: ik ben in 2005 gescheiden (na 6,5 jaar partner registratie), kinderloos en heb mbv een mediator een convenant op laten stellen en vastgelegd bij de notaris. Hierin is destijds een alimentatie bedrag vastgesteld op basis van de geldende normen, volgens de wet. Destijds dacht ik hieraan goed gedaan te hebben, alleen nu weet ik beter. Deze wet is niet meer van deze wereld, daar de ontvanger geen enkele verplichtingen heeft en geen enkele prikkel om fulltime te gaan werken, integenstelling tot de betalende partij. Daarnaast wordt ik als betalende partij ook nog eens gestraft bij het aangaan van een nieuwe vaste realatie. In deze tijd van zogenaamde emancipatie lijkt het me toch wel eens tijd worden hierin enige verandering in aan te brengen! Wie gaat zich hier eens sterk voor maken?

Antwoord van D66 (25/2/11, kamerlid Dijkstra)
D66 vindt net als u dat partneralimentatie aan modernisering toe is. Het huidige systeem prikkelt de partner niet om economisch zelfstandig te worden. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontplooien. D66 wil de regeling voor partneralimentatie daarom hervormen. Deze moet niet alleen gericht zijn op compensatie, maar ook op financiële onafhankelijkheid. D66 wil deze discussie graag agenderen in de Tweede Kamer.

Geen antwoord van het CDA (3/6/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (3/6/11, kamerlid Hamer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/6/11, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Forum: ‘Alimentatieleed‘ op http://alimentatieleed.freeforums.net
Website: ‘Alimentatie Terreur‘ op http://www.alimentatieterreur.org

Mail commissie Veiligheid en Justitie

Willen we partneralimentatie goed onder de aandacht krijgen, moeten we met z’n allen een mail sturen naar het mail adres:
cie.vj@tweedekamer.nl
In de mail jouw verhaal over de partneralimentatie. Hier wordt officieel op gereageerd middels een brief en de inhoud behandeld in de commissie Veiligheid en Justitie. Als we dit massaal doen, gaat het zeker helpen. Let op vergeet jouw adres gegevens niet. Zie als voorbeeld onderstaande reactie van de commissie:
‘Geachte Paul, dank voor uw bericht. Graag verzoek ik uw bericht nogmaals te verzenden naar de commissie V&J (cie.vj@tweedekamer.nl) , maar dan voorzien van uw adresgegevens. Uw bericht kan dan in behandeling worden genomen en wordt dan ook betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Excuses voor het ongemak, maar wij zijn verplicht deze gegevens te vragen. Deze worden overigens niet gepubliceerd of aan derden verstrekt.’

Ard van der Steur (VVD) op twitter op 12 november 2013

‘Erik’ (zie reactie van 13 november 2013)
Ard van der Steur op 12 november op twitter: “De hele avond is gereserveerd voor de wetsvoorstellen #partneralimentatie en #kinderalimentatie. We maken goede vorderingen maar niet klaar”

Louis Bontes (PVV) aan D66, PvdA en VVD

‘KM te A’ (zie reactie van 24 september 2013) kreeg mail van een beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de volgende inhoud: ‘Het debat over het initiatiefwetsvoorstel Partneralimentatie is helaas door de voorzitter van de Tweede Kamer met onbekende reden verplaatst van oktober naar november. Helaas lijkt het erop dat het wetsvoorstel geen meerderheid zal halen in de Tweede Kamer. Louis Bontes heeft onderstaande mail verstuurd naar de woordvoerders van andere partijen (VVD, PvdA en D66). Het antwoord op deze mail was helaas niet positief. Desondanks zullen wij proberen deze partijen te overtuigen het wetsvoorstel te steunen tijdens de plenaire behandeling.’

Geachte collegae, Zoals u wellicht weet, staat mijn initiatief wetsvoorstel ‘beperken duur partneralimentatie’ in de plenaire agenda gepland voor de week van 17, 18 en 19 september. Uit de initiatiefnota partneralimentatie die u destijds heeft ingediend, blijkt dat het terugbrengen van de duur van de partneralimentatie naar een termijn van maximaal 5 jaar, één van de kernpunten uit uw nota is. Dit is ook de kern van mijn wetsvoorstel. Belangrijk verschil met uw nota is dat u uitzonderingen benoemt in geval er sprake is van (jonge) kinderen of een lang huwelijk. Ik wil dit maatwerk in principe neerleggen bij de rechter of middels vastgelegde afspraken tussen de betrokkenen. Ik wil u hierbij mededelen dat ik zeer ruimhartig naar eventuele amendementen van uw kant inzake mijn wetsvoorstel zal kijken. Ik weet niet exact wat de stand van zaken is m.b.t. uw eigen initiatief wetsvoorstel, maar wellicht kunnen we veel tijd besparen in het algemeen belang door met amendementen dichter bij elkaar te komen. Ik zie uw amendementen graag tegemoet.

Reactie PvdA op 5 juni 2013

Op 5 juni 2013 geeft ‘Anoniem’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de PvdA: ‘De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Dat het wetsvoorstel er nog niet is, betekent niet dat wij niet aan het werk zijn. Wij hebben regelmatig overleg met partners uit het veld die ons adviseren over de invulling van de wet. Sinds kort zijn wij in overleg met wetgevingsambtenaren die voor ons de wetstekst maakt. Wetgeving is, helaas, een ingewikkeld proces. Wij streven naar een kwalitatief goede wet en dat vergt tijd. Dat neemt niet weg dat wij onze uiterste best zullen doen om zo snel als mogelijk de wet bij de Kamer in te dienen. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert.’

Reactie VVD op 28 november 2012

Op 28 november 2012 geeft ‘Jan’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de VVD: ‘Dank voor uw e-mail. In antwoord op uw vraag kan ik u als volgt berichten. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er ruimte voor verandering van de partneralimentatie. In de komende maanden zullen de partijen de nota partneralimentatie uitwerken tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen.’

Vergaderjaar 2012 – 2013

Vergaderjaar 2011 – 2012

713 reacties


 1. ·

  Is inmiddels al meer bekend wanneer dit wetvoorstel behandeld wordt en de nieuwe regelgeving van kracht wordt?

  Beantwoorden

  1. ·

   http://alimentatieleed.freeforums.net/post/329/thread

   Laatste zin In bovenstaande post: ‘In de pauze heb ik Jeroen Recourt gevraagd wanneer hij verwacht dat het wetsvoorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer. Hij zei dat er eerst een schriftelijke ronde volgt van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie in het najaar 2015. Hij verwacht dat in het voorjaar 2016 beide voorstellen door de Tweede Kamer worden behandeld.’

   Beantwoorden

 2. ·

  Gezien het optreden van dhr v.d. Steur de laatste paar maanden begrijp ik dat het partneralimentatie wetsvoorstel zolang heeft geduurd. Volgens mij is het een grote sukkel die van alles probeert te manipuleren en traineren, hadden we dat maar eerder geweten.

  Beantwoorden

 3. ·

  Ach ja, ik ken van der Steur uit de tijd dat hij advocaat was. Maar is toch van de gekke dat dit dossier al meer dan 5 jaar loopt. Dit kan geen enkele kamerlid met droge ogen verklaren toch. Dus hup heren en dames uit de kamer, aan het werk. Feestje is voorbij als jullie nog geloofwaardig willen overkomen.

  Beantwoorden

 4. ·

  Lees onderstaande: Waarom duurt het zolang!
  https://www.villamedia.nl/artikel/boek-over-zelfmoord-na-vechtscheiding-inzet-kort-geding
  Boek over zelfmoord na vechtscheiding inzet kort geding

  DELEN
  Trudy Brandenburg – van de Ven — Geplaatst in boek op maandag 4 januari 2016, 11:20
  In Amsterdam dient vanmiddag een kort geding tegen schrijver/media-journalist Ton Lankreijer. Lankreijer werkt aan een zwartboek over een 49-jarige man, die zich op 2 april 2015 van het leven beroofde na een vechtscheiding. Hij liet een dochter van negen jaar achter. Het kort geding is aangespannen door de moeder van het meisje. Zij verbiedt het boek op voorhand, het boek is nog volledig in productie, publicatie van de familienaam van de man, tevens de achternaam van zijn dochter. In het kader van de privacy wil de moeder voorkomen, dat de inhoud van het boek een negatief of zelfs traumatisch effect heeft op het meisje. Dat meldt Lankreijer.

  Lankreijer, auteur van een boek over vechtscheiding, ontving een dag voor de zelfmoord van de man een mail met het verzoek zijn verhaal wereldkundig te maken. ‘De man heeft mij vlak voor zijn dood letterlijk verzocht om ZIJN verhaal te publiceren. In het boek wordt onder andere het falen van Jeugdbescherming Amsterdam en het Omgangshuis Noord-Holland breed uitgemeten, de wil van de overleden man. Dus dat heb ik namens hem ook tot op het bot uitgezocht’, aldus Lankreijer. ‘En niet namens een fictief persoon, want dan gaat de boodschap aan de samenleving compleet verloren’.

  Anderhalf jaar lang had de vader geen contact met zijn kind. In het Omgangshuis in Zaandam kreeg hij op 31 maart j.l. te horen dat hij zijn kind voorlopig wéér niet mocht zien, ondanks een afspraak die al stond op 4 april 2015. De laatste druppel én volgens Lankreijer de feitelijke aanleiding voor zijn gruwelijke daad. Die avond werd de man gevonden op het strand van Bloemendaal, nadat hij zich door het hoofd had geschoten.

  Lankreijer wordt bijgestaan door Mr. Willem Van der Meer de Walcheren, mediarechtadvocaat.

  Beantwoorden

 5. ·

  Zoals op de website http://www.alimentatieterreur.org reeds duidelijk vermeld: alimentatie (in welke vorm dan ook) leid in een hoop gevallen tot haat en soms tot zinloos geweld. Betalers raken in een moedeloze spiraal welke hen er zelfs toe kan aanzetten om zelfmoord plegen. Het van de ene op de andere dag in een situatie belanden waarin elke vorm van zelfbeschikking je wordt ontzegd brengt velen op een of andere manier in geestelijke nood. Als daarnaast dan ook nog eens toegang tot kinderen wordt ontzegd door een gewetenloze rechtspraak dan zijn zelfmoord gevallen niet alleen uitgesloten maar ook nog eens als uitgelokt aan te merken. Onze overheid vind dat prima, want doet daar niets aan.

  Beantwoorden

 6. ·

  Het zou fijn zijn als ik op deze plaats zou kunnen vermelden dat onze belangenvereniging een feit is en dat we de politiek uit hun boom zouden kunnen schudden. Gezamenlijk kunnen we deze (helaas niet echt als betrouwbaar aan te merken instantie) tot de orde roepen. Pas dan kunnen we de media (TV, internet, facebook, twitter enz) in ons voordeel inzetten.

  Beantwoorden

 7. ·

  Op 19 juni 2015 hebben van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen een voorstel van wet aan de voorzitter van de tweede kamer doen toekomen met betrekking tot de herziening van het stelsel van partneralimentatie.
  Vraag 1: Kunt u mij informeren over de stand van zaken en tijdstip van behandeling in de tweede kamer.
  Vraag 2. Aansluitend op vraag 1. Wanneer wordt de behandeling in de eerste kamer verwacht.
  Vraag 3. Dus wanneer wordt verwacht dat de nieuwe wet in werking zal treden.

  Beantwoorden

 8. ·

  Hoelang denkt de huidige kliek in de tweede kamer weg te kunnen komen met een geweldloze oplossing jegens alimentatieparasieten, terwijl deze zelfde onbekwame carrièrre jagers ruimhartig met geld richting ‘vluchtelingen’ (lees gelukzoekers) strooien? Alimentatiebetalers zijn de moderne slaven!

  Beantwoorden

 9. ·

  In het Wetsvoortel wordt niet duidelijk gesproken over de reeds werkende minst verdiendende expartners die in principe goed met het eigen inkomen gewoon rond kunnen komen maar op basis van welstand partneralimentatie ontvangen. Hoe wordt hier mee omgegaan? Is er ook oog voor nieuwe partners van alimentatieplichtigen die in principe (nu nog) ook mee moeten betalen aan de welstand van de expartner? Het is te gek voor woorden dat de nieuwe partner geacht wordt 50% van de lasten van de plichtige op zich mag nemen en zo dus de welstand van de ex mede op peil moet houden. De welstand van de plichtige lijkt niet van belang te zijn. Moreel gezien is het zwaar te verduren dat er voor zo veel jaren alleen het belang van de minst verdiendende voorop staat en plichtige met eventueel nieuwe partner tot betalingen gedoemd zijn. Je wilt tenslotte niks meer met je ex partner te maken hebben als je gaat scheiden, de regelingen verplichten ex partners alsnog voor een periode van 5 jaar aan elkaar vast te zitten en vaak is de gerechtigde niet van plan om er allles aan te doen écht zelfstandig te worden. Mijns inziens is deze nog steeds té lang.

  Beantwoorden

 10. ·

  De wet herziening partner alimentatie is ingediend op 19 juni 2015. Indieners: Foort van Oosten, Kamerlid VVD Medeindiener Jeroen Recourt, Kamerlid PvdA Medeindiener Judith Swinkels, Kamerlid D66. Zelf ben ik positief over het wetsvoorstel, omdat ik vind dat als je gaat scheiden om wat voor reden dan ook. Dat ieder weer gewoon moet kunnen beginnen waar hij/zij stond voor het huwelijk. Dus niet dat ik mijn halve (of zelfs meer) salaris af moet staan bij scheiden. Ik wacht daarom met mijn huwelijk totdat deze wet er door is, want dan kunnen we bij huwelijkse voorwaarden afzien van de partneralimentatie. Nu speelt deze herziening al een lange tijd en zie ik de laatste nieuwsberichten van juni 2015 (ruim een half jaar geleden). Wat is de verwachting van deze wet? Gaat deze er grote kans doorheen komen? En wanneer is gepland dat deze wet in de eerste kamer wordt behandeld?

  Beantwoorden

  1. ·

   Beste Annet, ik vrees dat als alles conform de voortgang van afgelopen jaren gaat, je geen zorgen hoeft te maken over je aanstaande huwelijk. Hiervoor heb je nog vele jaren de tijd. In den haag zijn ze niet zo snel als het om dit onderwerp gaat. Ze zeggen veel, maar doen weinig. En nu hoor je al helemaal niets meer. Alleen dat ze wachten op advies van de RvS. Ook ik wacht al ruime tijd, en krijg een steeds grotere antipathie van alles wat met de politiek te maken heeft.

   Beantwoorden

 11. ·

  Er wordt heel veel gepraat en gediscussieerd over partneralimentatie en levensonderhoud kinderen. Wat ik niet begrijp is het volgende: als je als alimentatieontvanger tijdens het huwelijk parttime werkte dan mag je dat ook blijven doen op het moment dat je gescheiden bent. Dit mag zelfs als je kinderen al ouder worden. Is die niet vreemd voor de alimentatiebetaler? Waarom moet de alimentatiebetaler wel fulltime werken (als hij/zij dat tijdens het huwelijk deed), maar wordt een alimentatieontvanger niet verplicht om fulltime te gaan werken op het moment dat het jongste kind 12 jaar is?
  Als een koppel bij elkaar blijft, zal dit in goed overleg gaan, maar bij veel gescheiden koppels zal de alimentatieontvanger niet snel fulltime gaan werken, wat mijns inziens ten kosten gaat van de alimentatiebetaler. Zeker daar er bij pubers ook nog andere kosten ook bij kunnen komen waarvoor de alimentatiebetaler vaak nog eens extra zal moeten bijleggen.
  Voor mij zou het logischer zijn dat het bedrag levensonderhoud kinderen herberekend wordt op het moment dat het jongste kind 12 wordt waarbij uitgegaan wordt van fulltime dienstverband van de alimentatieontvanger (uitzonderingen daar gelaten).

  Beantwoorden

 12. ·

  Mijn nieuwe vriend heeft een goedbetaalde job, maar kijkt op tegen 12 jaar partneralimentatie en kan niet eens meer een huis betalen om zijn kinderen op te vangen. Intussen wrijft zijn ex in haar handen: ze hoeft niet te werken, kan 2x/week bij de kapper, koopt nieuwe kleren, laat zich verzorgen, gaat hele dagen met vriendinnen weg, kan in het huis blijven, kijkt niet om naar de kinderen… De tijd van de hulpeloze huismoeder is voorbij, zij heeft vrij spel om te leven als God in Frankrijk en te profiteren van de enige die de hele tijd het gezin heeft onderhouden.
  De ‘hulpbehoevende’ heeft blijkbaar het recht om de enige die altijd heeft gewerkt, tegen te houden om aan een nieuw leven te beginnen. Is de regering echt zo naïef om te denken dat het hier enkel om slachtoffers gaat? Als iemand vindt dat hij/zij het recht heeft om een luxueus leven te leiden op de kosten van iemand anders en dit gebruikt om niet te hoeven werken, gaat dit niet om een kwetsbaar slachtoffer. Wie is dan de werkelijke ‘hulpbehoevende’?

  Beantwoorden

  1. ·

   ach Greet, Dit heeft geen prioriteit in Den Haag. Zolang het geen aandacht van de media heeft zullen ze die gewoon laten modderen. Ze zijn veel drukker met hun eigen hagje, peilingen en oeverloos ……. Ik vrees dat die 12 jaar gewoon uitgezeten moet worden. Raad van State weet alweer lekker lang de boel op te rekken met hun ‘advies’. Dus in Nederland je gelijk hebben en krijgen is een verschil.

   Beantwoorden

   1. ·

    Nu wordt de verantwoordelijkheid voor het al dan niet werkloos zijn bij de ex-partner gelegd. Stel dat iemand van zijn/haar 20ste niet gaat werken. Wat als ze scheiden na 20 jaar? Zij/hij wordt daarna nog 12 jaar betaald door de ex-partner. Dan is diegene die de alimentatie betaalt voor de maatschappij de reden waarom er 20 + 12 niet is gewerkt. Zal die op zijn/haar 52ste wél nog kunnen werken? Zo wordt het dus ook niet gestimuleerd. Is het niet de bedoeling van de regering om de werkloosheid zo laag mogelijk te houden en 50-plussers aan het werk te krijgen?


 13. ·

  Iedere volwassene moet zijn eigen broek ophouden. Als je dat niet kunt, moet je geen kinderen krijgen.

  Beantwoorden

  1. ·

   Zucht. Welke lettergreep snap je niet van “partneralimentatie”?

   Beantwoorden

 14. ·

  voor het zomerreces nog in de kamer. Wat denk jezelf? Natuurlijk niet. De kamer doet alles weloverwogen hoor. En daar nemen ze echt alle tijd voor……bah, wat een poppenkast.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *