Partneralimentatie 12 Jaar Lang

partneralimentatie

Wetswijziging voor partneralimentatie: Kunt u aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? Kijk vooral naar de vele reacties en schrijnende verhalen. Er lopen nu twee trajecten voor wetgeving. Is samenvoeging een mogelijkheid?

19 juni 2015: Technische informatie over de publicatie Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie). Deze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Deze publicatie is op 19 juni 2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel).

18 september 2015: Jeroen Recourt verwacht dat er eerst een schriftelijke ronde volgt van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie in het najaar 2015. Hij verwacht dat in het voorjaar 2016 beide voorstellen door de Tweede Kamer worden behandeld.

14 januari 2016: De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft op 14 januari 2016 een advies ‘Advies op het initiatief-wetsvoorstel herziening partneralimentatie‘ uitgebracht aan kamerlid Recourt.

13 maart 2016: Reactie kamerlid Swinkels op vraag naar datum behandeling nieuwe wet in de Tweede kamer.

22 april 2016 (advies RvS) en 8 september 2016 (reactie initiatiefnemers): ‘Advies van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers‘.

14 maart 2017 – Nota van Wijziging: Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie – Wet herziening partneralimentatie Ontvangen 14 maart 2017.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 december 2014, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van der Steur)
Enige tijd is er bij de politieke partijen aandacht voor het verkorten van de duur van de partneralimentatie. Kan er tevens aandacht komen voor verandering / beëindiging partneralimentatie bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Mijn voorbeeld is dat bij de scheiding in 2009 een alimentatiebedrag is vastgesteld. In juli 2013 werd ik 65 jaar en vanaf die datum ontving mijn ex vrouw bovenop de alimentatie ook nog haar gedeelte van mijn pensioen. Volgend jaar juli wordt zijzelf 65 en zal vanaf oktober 2015 AOW ontvangen en haar deel van mijn pensioen. Het is toch van de gekke dat ik vanaf dat moment van het gedeelte van mijn pensioen waar ik recht op heb ook nog eens alimentatie moet betalen. Mijns inziens moet vanaf het moment dat de personen beiden de AOW leeftijd bereiken een automatisme zijn dat de alimentatie stopt en de wet pensioenvereffening wordt toegepast. Momenteel is het bij tegenwerking van de ex-partner alleen mogelijk na tussenkomst van de rechter. Mijns inziens is het niet nodig en ook financieel onbegrijpelijk dat ons rechtssysteem hiervoor gebruikt wordt.

Antwoord van D66 (25/1/15, kamerlid Berndsen)
Aangezien ik niet de eerste indiener ben kunt u deze vraag beter neerleggen bij de heer van der Steur als eerste indiener.

Antwoord van de PvdA (11/2/15, kamerlid Recourt)
De verdeling van de pensioen en de partneralimentatie hebben in eerste instantie niets met elkaar te maken. Een pensioen is een verzekering dat op een afgesproken tijdstip vrijkomt en dan ook wordt uitgekeerd. Het pensioen wordt uitgekeerd aan beide ex-partners als de pensioendatum is bereikt voor de begunstigde. Daarbij speelt de leeftijd van de begunstigden een ondergeschikte rol zoals wel het geval is bij de AOW. In die zin is het terecht dat uw ex-vrouw op het moment dat uw pensioen uitgekeerd wordt haar deel op het zelfde moment krijgt. Uw vrouw kan haar het pensioen dat zij heeft opgebouwd ook eerder laten ingaan. Dit betekent dat ook het pensioen van u eerder in gaat. Als dit tot hele onwenselijke situaties leidt, dan kan de ex-partner via conversie het eigen deel later laten ingaan (zie brochure: ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding onder 9 en 10‘). Wellicht heeft u hier gebruik van gemaakt. Een andere mogelijkheid is het pensioen middelen? U heeft hier afspraken over kunnen maken tijdens het huwelijk of tijdens de scheiding. Wanneer het pensioen verevend wordt, dan verandert er op het moment van uitbetaling van het pensioen het een en ander aan inkomen en draagkracht van de partners. Wanneer er op dat moment ook nog alimentatie wordt betaald, kan de hoogte hiervan om deze reden worden gewijzigd. Een en ander is natuurlijk met name afhankelijk van de afspraken die over de partneralimentatie zijn gemaakt.

Antwoord van de VVD (23/2/15, kamerlid van der Steur)
Wij nemen dat mee in ons wetsvoorstel herziening partneralimentatie.

Geen antwoord van de PVV (23/3/15, kamerlid Helder)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (2 september 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van der Steur)
Kunt u mij aangeven wanneer de wetswijziging voor een verkorting van de partneralimentatie van kracht wordt? (Voor meer informatie zie de reacties)

Antwoord van de VVD (7/9/11, kamerlid van der Steur)
In de afgelopen jaren heeft de VVD veel brieven en e-mails van mensen gekregen over het alimentatiestelsel. De VVD vindt dat in veel gevallen de alimentatieverplichting te hoog is en de duur ervan te lang. De VVD wil daarom de wetgeving aanpassen om het alimentatiesysteem te wijzigen. Momenteel werkt de VVD samen met Kamerleden van andere partijen in de Tweede Kamer aan een initiatiefwetsvoorstel om het Nederlandse alimentatiestelsel te wijzigen. Doel van de wijziging o.m. de regeling te vereenvoudigen en de alimentatieduur te bekorten. Naar verwachting zullen de partijen na het reces een initiatiefnota aan de Kamer presenteren op basis waarvan een voorstel tot wetswijziging zal worden opgesteld. Het tijdstip van indiening is op dit moment nog niet bekend. De partijen streven er na zo snel mogelijk na het reces van de Tweede Kamer de initiatiefnota in te dienen. Ik moet u er op wijzen dat een wetswijziging enige tijd zal kosten. De behandeling is mede afhankelijk van de agendering van een initiatief op de agenda van de Tweede Kamer. De ervaring leert dat dit soms meer dan een jaar kan duren afhankelijk van de agenda van de Tweede Kamer. De wijziging van de wet die nodig is om het alimentatiestelsel aan te kunnen passen, kan daarom langer dan twee tot drie jaar duren. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. U kunt er van verzekerd zijn dat de VVD aandacht zal blijven houden voor de alimentatieproblematiek en er naar streeft de wet- en regelgeving zo snel mogelijk aan te passen.

Antwoord van D66 (27/9/11, kamerlid Berndsen)
D66 streeft er naar samen met de PvdA en de VVD een initiatiefvoorstel in te dienen voor het kerstreces. Zoals de collega van de VVD heeft aangegeven, kan het enkele jaren duren voor dat een wetswijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Bovendien kent Nederland het legaliteitsbeginsel, waardoor de wetgever in het algemeen niet met terugwerkende kracht regels op kan leggen. Dit betekent dat, indien het voorstel aangenomen wordt, deze alleen zal gelden voor nieuwe gevallen.

Geen antwoord van het CDA (2/12/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (2/12/11, kamerlid Recourt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 februari 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Dijkstra, kamerlid Hamer en kamerlid van der Steur)
Waarom is er nog steeds volgens de wet een periode van maximaal 12 jaar voor het betalen van partneralimentatie? Ter info: ik ben in 2005 gescheiden (na 6,5 jaar partner registratie), kinderloos en heb mbv een mediator een convenant op laten stellen en vastgelegd bij de notaris. Hierin is destijds een alimentatie bedrag vastgesteld op basis van de geldende normen, volgens de wet. Destijds dacht ik hieraan goed gedaan te hebben, alleen nu weet ik beter. Deze wet is niet meer van deze wereld, daar de ontvanger geen enkele verplichtingen heeft en geen enkele prikkel om fulltime te gaan werken, integenstelling tot de betalende partij. Daarnaast wordt ik als betalende partij ook nog eens gestraft bij het aangaan van een nieuwe vaste realatie. In deze tijd van zogenaamde emancipatie lijkt het me toch wel eens tijd worden hierin enige verandering in aan te brengen! Wie gaat zich hier eens sterk voor maken?

Antwoord van D66 (25/2/11, kamerlid Dijkstra)
D66 vindt net als u dat partneralimentatie aan modernisering toe is. Het huidige systeem prikkelt de partner niet om economisch zelfstandig te worden. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontplooien. D66 wil de regeling voor partneralimentatie daarom hervormen. Deze moet niet alleen gericht zijn op compensatie, maar ook op financiële onafhankelijkheid. D66 wil deze discussie graag agenderen in de Tweede Kamer.

Geen antwoord van het CDA (3/6/11, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (3/6/11, kamerlid Hamer)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/6/11, kamerlid van der Steur)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Forum: ‘Alimentatieleed‘ op http://alimentatieleed.freeforums.net
Website: ‘Alimentatie Terreur‘ op http://www.alimentatieterreur.org

Mail commissie Veiligheid en Justitie

Willen we partneralimentatie goed onder de aandacht krijgen, moeten we met z’n allen een mail sturen naar het mail adres:
cie.vj@tweedekamer.nl
In de mail jouw verhaal over de partneralimentatie. Hier wordt officieel op gereageerd middels een brief en de inhoud behandeld in de commissie Veiligheid en Justitie. Als we dit massaal doen, gaat het zeker helpen. Let op vergeet jouw adres gegevens niet. Zie als voorbeeld onderstaande reactie van de commissie:
‘Geachte Paul, dank voor uw bericht. Graag verzoek ik uw bericht nogmaals te verzenden naar de commissie V&J (cie.vj@tweedekamer.nl) , maar dan voorzien van uw adresgegevens. Uw bericht kan dan in behandeling worden genomen en wordt dan ook betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Excuses voor het ongemak, maar wij zijn verplicht deze gegevens te vragen. Deze worden overigens niet gepubliceerd of aan derden verstrekt.’

Ard van der Steur (VVD) op twitter op 12 november 2013

‘Erik’ (zie reactie van 13 november 2013)
Ard van der Steur op 12 november op twitter: “De hele avond is gereserveerd voor de wetsvoorstellen #partneralimentatie en #kinderalimentatie. We maken goede vorderingen maar niet klaar”

Louis Bontes (PVV) aan D66, PvdA en VVD

‘KM te A’ (zie reactie van 24 september 2013) kreeg mail van een beleidsmedewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de volgende inhoud: ‘Het debat over het initiatiefwetsvoorstel Partneralimentatie is helaas door de voorzitter van de Tweede Kamer met onbekende reden verplaatst van oktober naar november. Helaas lijkt het erop dat het wetsvoorstel geen meerderheid zal halen in de Tweede Kamer. Louis Bontes heeft onderstaande mail verstuurd naar de woordvoerders van andere partijen (VVD, PvdA en D66). Het antwoord op deze mail was helaas niet positief. Desondanks zullen wij proberen deze partijen te overtuigen het wetsvoorstel te steunen tijdens de plenaire behandeling.’

Geachte collegae, Zoals u wellicht weet, staat mijn initiatief wetsvoorstel ‘beperken duur partneralimentatie’ in de plenaire agenda gepland voor de week van 17, 18 en 19 september. Uit de initiatiefnota partneralimentatie die u destijds heeft ingediend, blijkt dat het terugbrengen van de duur van de partneralimentatie naar een termijn van maximaal 5 jaar, één van de kernpunten uit uw nota is. Dit is ook de kern van mijn wetsvoorstel. Belangrijk verschil met uw nota is dat u uitzonderingen benoemt in geval er sprake is van (jonge) kinderen of een lang huwelijk. Ik wil dit maatwerk in principe neerleggen bij de rechter of middels vastgelegde afspraken tussen de betrokkenen. Ik wil u hierbij mededelen dat ik zeer ruimhartig naar eventuele amendementen van uw kant inzake mijn wetsvoorstel zal kijken. Ik weet niet exact wat de stand van zaken is m.b.t. uw eigen initiatief wetsvoorstel, maar wellicht kunnen we veel tijd besparen in het algemeen belang door met amendementen dichter bij elkaar te komen. Ik zie uw amendementen graag tegemoet.

Reactie PvdA op 5 juni 2013

Op 5 juni 2013 geeft ‘Anoniem’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de PvdA: ‘De VVD heeft samen met andere partijen een initiatiefnota gepresenteerd die ziet op een wijziging van het stelsel van partneralimentatie. In de komende maanden werken de partijen deze nota uit tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Dat het wetsvoorstel er nog niet is, betekent niet dat wij niet aan het werk zijn. Wij hebben regelmatig overleg met partners uit het veld die ons adviseren over de invulling van de wet. Sinds kort zijn wij in overleg met wetgevingsambtenaren die voor ons de wetstekst maakt. Wetgeving is, helaas, een ingewikkeld proces. Wij streven naar een kwalitatief goede wet en dat vergt tijd. Dat neemt niet weg dat wij onze uiterste best zullen doen om zo snel als mogelijk de wet bij de Kamer in te dienen. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen. In de wet zal een overgangsregeling worden opgenomen die verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie verzacht. Het staat partijen ondertussen vrij om met wederzijdse instemming op de nieuwe wettelijke regeling te anticiperen. Indieners overwegen om de voordelen van de nieuwe regeling bijvoorbeeld bij wijziging van omstandigheden (deels) ten goede te laten komen aan de betalende partner. Totdat de nieuwe wettelijke regeling is ingegaan zal de rechter gebonden zijn aan de oude afspraken tenzij de rechterlijke macht, bijvoorbeeld in de Trema werkgroep, op de nieuwe berekeningsmethodiek anticipeert.’

Reactie VVD op 28 november 2012

Op 28 november 2012 geeft ‘Jan’ aan (zie reacties) de volgende formele reactie gekregen te hebben van de VVD: ‘Dank voor uw e-mail. In antwoord op uw vraag kan ik u als volgt berichten. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er ruimte voor verandering van de partneralimentatie. In de komende maanden zullen de partijen de nota partneralimentatie uitwerken tot een wetsvoorstel. De uiteindelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel hangt af van de behandeling door de Raad van State en goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De ervaring leert dat dit traject minimaal een jaar in beslag neemt. Daar de partijen afhankelijk zijn van de Raad van State en de agendering van het voorstel in de Tweede Kamer door de voorzitter van de Tweede Kamer, is het niet met zekerheid te zeggen wanneer behandeling en inwerkingtreding zal plaatsvinden. Het spijt mij u niet meer duidelijkheid op dit punt te kunnen verschaffen.’

Vergaderjaar 2012 – 2013

Vergaderjaar 2011 – 2012

713 reacties


 1. ·

  Wellicht dat ik begrijp waar het probleem zit. Voor de PA-wetgeving wil men de grondslag aanpassen. Wij zijn het enige (!) land ter wereld wat uberhaupt de gemeenschap van goederen kent. Dat maakt ons al tot een lachertje op het wereldtoneel. Vervolgens 12 jaar ‘economisch levenslang’ is helemaal een absurditeit, let wel gebaseerd op de huidige grondslag van de ‘welstand gedurende het huwelijk’. Volkomen terecht dat men dit wil aanpassen maar dit had al 10 jaar geleden moeten gebeuren! Echter, er is ook nog zoiets als de wet verdeling pensioenverevening. Ja, want in dit luilekkerland voor (h)exen kun je eerst 12 jaar partneralimentatie ontvangen, en daarna (bij je pensionering) nog even de helft van het gedurende het huwelijk opgebouwde pensioen van je ex! (NB: dat laatste kan qua bedragen wel eens veel hoger uitvallen dan de PA alleen!). Kortom, men zal ook deze volstrekt debiele pensioenwetgeving moeten aanpassen naar het nieuwe ‘door het huwelijk opgelopen verlies van verdiencapaciteit’ principe. Volgens mij heeft men dit volledig over het hoofd gezien, en is er eindelijk iemand wakker geworden. Het zou natuurlijk volstrekt ongehoord zijn om wel de grondslag voor de PA aan te passen, maar niet voor de pensioenen.

  Beantwoorden

 2. ·

  Hoe is het mogelijk als je trouwt in 1986 en scheid in 1996, waar in opgenomen is dat de vrouw afziet van de pensioen rechten inruil voor de gehele inboedel en te mogen blijven wonen waar ze woont. En dan nu de volgende. Ik trouw met deze zelfde vrouw in mei 2013 voor de 2de keer en lig nu mei 2015 weer in scheiding met haar. Hoe is het mogelijk dat de huidige wetgeving doet of we nooit gescheiden zijn en voor weer een periode van 12 jaar allimitatie kan eisen en de helft van alle jaren pensioen inclusief de jaren die we niet samen waren plus de periode van het vorige huwelijk (1986 tot 1996) waar afgezien werd van het pensioen recht. Duur huidige huidige huwelijk (mei 2013-mei 2015) Met andere woorden wat in 1996 uitgesproken was bij wet wordt nu ineens gezien als nooit bestaan. De vrouw wil een bruto inkomen via alimentatie van 2.450 euro. Sorry als dit bot of cru overkomt, maar als ik dit op internet zet word ik voor gek verklaard daar en niemand het gelooft. Voor meer informatie aub bellen / mailen.

  Henk Elout
  helout@live.nl
  0627051287

  Beantwoorden

  1. ·

   Ik weet niet of het je bedoeling was, Henk, maar alles staat nu wel op Internet, hoor…

   Beantwoorden

  2. ·

   Schrijf een mooi artikel Henk, zet ik m voor je op http://www.alimentatieterreur.org. Stuur ‘m maar naar info@alimentatieterreur.org
   Iedereen die als pa betaler zijn of haar alimentatieverhaal en/of ervaringen met de alimentatiemaffia uitgebreid op internet wil zetten kan deze toesturen aan bovengenoemd adres. We zullen dan een aparte pagina inrichten met verhalen over de schanddaden van de Nederlandse wetgeving. Alimentatieterreur wordt op dit moment over de gehele wereld bekeken. Jammer dat nederlanders zelf de minste pageviews hebben (Slechts 15% van het dagelijkse totaal). We zullen binnenkort dan ook een engelse versie van de site lanceren. Russisch en andere talen zullen volgen. Daarbij zullen we de nadruk leggen op de slavernijkant van de Nederlandse wetgeving zoals deze door de Nederlandse overheid (al eeuwen) zorgvuldig in stand wordt gehouden. De voortdurende mensenrechtenschendingen door deze overheid zullen wij internationaal aankaarten. Partner-Alimentatieplicht=slavernij!

   Beantwoorden

   1. ·

    Beste Kees en anderen. Ik blijf me verbazen dat veel mensen het verschil niet weten tussen Kinderalimentatie en Partneralimentatie. Er is een groot verschil. Alimentatie is zo erg algemeen. Geef de website dan ook de enige echte naam: ‘PARTNERALIMENTATIE TERREUR’. Zie mijn website voor mijn verhaal.


 3. ·

  Beste John, De naam parneralimentatieterreur.org hebben we over nagedacht maar leek voor ons veel te lang als websitenaam. Daarom de kortere versie met op de homepagina als eerste de vermelding dat wij uitsluitend de partneralimentatie aanvechten. Overigens staat jouw verhaal op onze site als headline met een link op de alimentatiepagina. Het is even stil geweest rondom de site omdat we merkten dat er vanuit de betalers zelf weinig response kwam. Inmiddels hebben we een nieuwe strategie gekozen waarbij we alle nederlanders, maar vooral het buitenland, op de misdadige instelling van de Nederlandse overheid en hun 17e eeuwse slavernij wetgeving willen wijzen. De wijze waarop de verschillende kabinetten de afgelopen jaren (en nog steeds) de nederlandse bevolking op alle vlakken uit loopt te kleden is bij de beesten af. (Bilderberg?) Blunder op blunder (zorgwet, europa, euro, banken, pensioenen, aowleeftijd enz…) en naar ons idee dus niet per ongeluk. Het alimentatieverhaal stopt nooit zolang de dames en heren uit Den Haag zich heimelijk laten trakteren en beïnvloeden door de alimentatiemaffia. Deze (uitgebreide en parasitaire) beroepsgroep is er immers alles aan gelegen om de huidige wetgeving met de daaruit voortvloeiende wantoestanden te behouden. Wordt vervolgd…..

  Beantwoorden

   1. ·

    Niets, Kees…. alleen kan de rechter bij eventuele herziening (veranderde omstandigheden) wel de nieuwe wet gaan toepassen. In de wet komt in elk geval geen voorziening voor bestaande gevallen wegens gebrek aan Kamermeerderheid.


   2. ·

    Welke partijen stemmen tegen? Dat kunnen de mannen van Nederland die alvast beter gaan boycotten..


 4. ·

  Ik ben inmiddels 6 jaar gescheiden, mijn ex en ik hebben samen een zoon van 21 die inmiddels voor zichzelf zorgt. Mijn ex heeft al jaren een WAO uitkering die bij de scheiding niet als inkomsten werd meegerekend. Ik ben begonnen met 1.800 Euro alimentatie en inmiddels is dit bijna 2.200 Euro! Mijn ex heeft al jaren een relatie. Wij hebben helemaal niets meer met elkaar. Aan het einde van de twaalf jaar, na ruim 250.000 euro te hebben betaald, exclusief het bedrag voor het uitkopen van de woning, stopt de betaling dus ineens en krijgt zij dus niets meer. Is het niet veel eerlijker om het alimentatiebetalingen af te bouwen in bijvoorbeeld 10 jaar, ieder jaar 10% minder? Er is toch totaal geen motivatie voor de vrouw om werk te gaan zoeken, waarom zou ze. Aan het einde van de periode heeft ze een leeftijd bereikt van 56 jaar en komt ze nergens meer aan de bak.
  Graag zou ik zien dat hier verandering in komt. De huidige alimentatie regels zijn niet meer van deze tijd! Een ieder moet toch voor zichzelf kunnen zorgen. Hopend dat er in mijn alimentatie periode nog verandering komt.

  Beantwoorden

 5. ·

  Het is toch te gek voor woorden, dat dit niet voor bestaande gevallen gaat gelden? Dan krijg je de situatie dat mensen die nu gaan scheiden, korter gaan betalen dan mensen die al gescheiden zijn, nog moeten betalen…! Dit is gewoon discriminatie! En laat ze niet komen met de uitleg dat een nieuwe wet niet kan gelden voor bestaande gevallen.
  De Wet Werk en Zekerheid geldt nu nl ook voor mij. Deze zegt ook niet dat ik met mijn OT-contract en 37 jaar dienstverband nog onder de oude regels val… Nee hoor, ook hier geldt de nieuwe wet direct voor mij!

  Beantwoorden

  1. ·

   En dat is precies wat wij al roepen op alimentatieterreur.org. Op het moment dat het de regering uitkomt doet iedereen vanaf het begin mee. In alle andere gevallen zijn er opeens beperkingen. Niet alleen de nieuwe gevallen moeten door tot 67! Zeker als 55 plusser wordt je elke dag op alle manieren op de meest misselijke manieren geplukt en genaaid. Wanneer gaan we daar eens iets aan doen. Of vinden we het prima dat we tegenwoordig opeens iedereen in de weg zitten? Ook de nieuwe initiatiefwet valt voor deze leeftijdsgroep weer het minst voordelig uit. Kom naar onze website, wordt lid en laat deze verzameling mislukte politici weten dat hun tijd voorbij is als ze 55+ naaien!

   Beantwoorden

 6. ·

  Beste Wil, dit is inderdaad te schandalig voor woorden en puur discriminerend. Zal ook geen stand houden indien dit aan het europees hof wordt bestreden gok ik, mogelijk zelfs in strijd met rechten van de mens. De drogargumentatie van Berndsen ‘ja want het is anders lastig voor ex-en die een hypotheek hebben afgesloten op de alimentatie’ is helemaal te hersenloos voor woorden. Niemand heeft in dit land werkzekerheid, maar luie hexen hebben wel de zekerheid dat ze altijd de hypotheek kunnen betalen. Perverse domheden om van te kotsen. Tijd voor harde actie lijkt me.

  Beantwoorden

  1. ·

   Beste Jan, dat is ook mijn idee. Dit is echt discriminatie. Als dit erdoor komt moet dit direct bestreden worden. Een gezamenlijk proefproces, de krachten bundelen via een organisatie zoals van de woekerpolissen. En dan aanvechten! Dit kan en mag geen stand houden natuurlijk. En dan idd die non-reden van exen die obv alimentatie een hypotheek hebben gekregen… Wat een klinkklare onzin! Ze zullen ook moeten gaan werken. Na minimaal 5 jaar zouden ze dat toch ook eens moeten kunnen toch? Wij krijgen het ook niet voor niets. En idd, wij hebben ook geen zekerheid van inkomen. En hoeveel hypotheken zijn daar dan op gesloten? Laten we dan maar beginnen om alle alimentatie stop te zetten van alle exen die geen hypotheek hebben… Dat zou dan dus geen probleem zijn, toch mevr Berndsen…?

   Beantwoorden

 7. ·

  Hoe belachelijk is het dat de oude gevallen die de meeste schrijnende zijn geen overgangsregeling krijgen (omdat mede gelet op het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en fundametele vrijdheden(EVRM) en de rechtzekerheid) tevens zou het op praktische en juridische bezwaren stuitten volgens de afdeling advisering van de Raad van State. Dan zal er toch gewoon een goede jurist moeten kijken en dan zou dat best lukken om ook voor de bestaande gevallen een overgangsregeling te treffen. Daarbij komt dat nu dit allemaal bekend is vele scheidingen nu ingediend gaan voor door de ontvangde partij om nog even snel onder de oude regeling te vallen. Tevens komt art 160 te vervallen en kan de ontvangende partij gewoon gaan trouwen en de alimentatie blijven ontvangen en dat voor 12 jaren. Hoe oneerlijk is dit, dit plan mag zeker niet door gaan. Ook dit plan moet opnieuw bekeken worden en voor alle bestaande gevallen moet ook een regeling komen.

  Beantwoorden

  1. ·

   Artikel 14 – Verbod van discriminatie
   Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
   Misschien moet er dan maar is naar dit artikel gekeken worden, want alle bestaande gevallen worden gediscrimineerd. Ook bestaande gevallen zouden het genot van de rechten en vrijheden moet worden verzekerd zonder enig onderscheid.

   Beantwoorden

  2. ·

   Wet limitering alimentatie 1994 http://wetten.overheid.nl/BWBR0006640/ “Op verzoek van degene, die op grond van een vóór de inwerkingtreding van deze wet gewezen rechterlijke uitspraak verplicht is een uitkering tot levensonderhoud te verstrekken, beëindigt de rechter de verplichting, indien deze op of na dat tijdstip vijftien of meer jaren heeft geduurd, tenzij hij van oordeel is dat de beëindiging van de uitkering van zo ingrijpende aard is [..]”

   Beantwoorden

 8. ·

  Dit artikel word gebruikt om te rechtvaardigen dat oude gevallen niet mogen meeliften met de nieuwe wet, maar juist in dit artikel staat ook het tegendeel. Immers een staat moet wetten kunnen toepassen, die hij noodzakelijk oordeel om het gebruik van eigendom te reguleren. Dus indien de wet word aangepast zouden ouden gevallen dus het zelfde recht moeten hebben indien de nieuwe wet toegepast word?!

  Artikel 1 – Bescherming van eigendom
  Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.
  Artikel 2 – Recht op onderwijs
  Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd.

  Beantwoorden

 9. ·

  Steeds wil men die 12 jaar partneralimentatie rechtvaardigen, maar volgens mij is die 12 jaar ooit gekozen omdat men vond dat het jongste kind tot zijn 12e jaar verzorgd moest worden, de rechterlijke macht heeft voor het gemak daarna die 12 jaar als maatstaf voor alles genomen. En als men dan het belang van het kind zo hoog in het vaandel heeft, wat denk je wat er in een gezin gebeurt als 1 partner 12 jaar lang de ander moet betalen. Ik weet wel wat er gebeurt, OORLOG, en daar zijn de kinderen de dupe van. Als je gaat scheiden moet je elkaar op weg helpen en daarna je eigen leven weer gaan opbouwen, dat lukt je niet met die molensteen van 12 jaar om je nek, vind je het gek dat er vele zijn die de ander naar het leven staan! Die 12 jaar moet gewoon zo snel mogelijk weg, en wel voor iedereen, en geen gezeur over verdien capaciteit enzo, wat een flauwekul, je wilt toch gewoon je leven weer op kunnen pakken. Ook ik ben een PA betaler, nog 7,5! jaar te gaan, en mij (h)ex lacht me gewoon uit, want je hebt geen poot om op te staan, als je niet betaald krijg je het LBIO achter je aan. Nou ik wacht altijd op de brief van het LBIO, en betaal dan pas, dat zou iedereen moeten doen. En ontvangende (h)exen, wat zou jij ervan vinden als je een nieuwe partner vind die 12 jaar zijn (h)ex moet betalen?

  Beantwoorden

  1. ·

   Met die 12 jaar, bedoelt als “tot het jongste kind 12 jaar is” heb je helemaal gelijk. Als dat ook zo toegepast was, dan hadden er velen veel minder moeilijkheden gehad.
   Nu is t absurd wat er gebeurt. Bij mij is de jongste na 6 jaar betalen 12. Dus zou t sowieso klaar moeten zijn! Daarbij slaat t bij mij helemaal nergens op, want ik verzorg onze 2 kinderen al 2 1/2 jaar helemaal in mijn eentje! (Ja idd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week) Ze zien hun moeder niet eens meer, omdat die t te druk met haar vriendinnen heeft… En die “moeder” betaal ik zelfs de afgelopen 2 1/2 jaar gewoon nog steeds partneralimentatie, terwijl zij uiteraard geen cent inbrengt voor de kinderen…! Want zij gaat natuurlijk niet meer dan 3 dagen werken, omdat ze datzelfde geld nu verkrijgt met niets doen. Het is gewoon een grof schandaal! En dan te bedenken dat ik nu nog 6 jaar moet doorbetalen, zelfs als het in de wet 5 jaar wordt… Wat een vreselijke klote regering hebben we toch!

   Beantwoorden

 10. ·

  De trieste verhalen die ik allemaal op internet lees dat men de ex beter om het leven kan brengen zodat ze na 5 jaar weer een leven hebben omdat je na moord alweer met goed gedrag alweer naar vijf jaar op straat staat baart mij ernstig zorgen dat dat zou de politiek ook serieus moeten nemen?? Of moet dit weer eerst gebeuren voordat de politiek door heeft dat dit een zeer ernstig signaal is van vele PA betalers die de moed in de schoenen zakt en dit serieus overwegen. Ik zelf ben een vrouw die gescheiden is en in goed onderling overleg geen PA vroeg aan mijn ex omdat ik vind dat iedere vrouw voor zich zelf moet en kan zorgen. Ik zat op dat moment in de WW en had echt geen jackpot aan een WW uitkering dus nee een vetpot om te leven had ik niet. Graag uw reactie en actie op deze nieuwe wet die men zsm in werking wil stellen…deze moet aangepast zodat ook oude gevallen weer een “leven” krijgen?

  Beantwoorden

 11. ·

  Wat zijn de plannen met de lopende partneralimentatie regelingen? Ik betaal nu 3 jaar partneralimentatie en moet in principe nog 9 jaar. Ik ben 24 jaar getrouwd geweest. Mijn ex gaat echt geen extra werk zoeken zolang ik betaal. Ze werkt nu 12 uur per week.

  Beantwoorden

  1. ·

   Het is nu zo dat jij nog 9 jaar moet betalen op dit moment en straks nog steeds. De nieuwe gevallen die evt volgend jaar tegen de voorgenomen nieuwe wetgeving erbij komen hooguit nog 5 jaar of minder dus. Dus op het moment dat zij er nog 5 moeten, moet jij er nog steeds 8… Het is te idioot voor woorden! Mag nooit zo erdoor komen, zonder dat er voor de bestaande gevallen een goede regeling komt!

   Beantwoorden

 12. ·

  Ik zeg: Verkorten met 3 tot max 5 jaar en 3 tot 5 jaar met terugwerkende kracht voor de gene die al gescheiden zijn! Helemaal goed zal je het niet krijgen vanwege de verschillende belanghebbenden. Maar laten we op ze minst de redelijkheid bewaren en die 12 jaar afschaffen. grt,

  Beantwoorden

 13. ·

  Net de wet gelezen maar het is nog steeds een onduidelijk en oneerlijk proces. Doekje voor het bloeden?

  Beantwoorden

 14. ·

  Het zijn de rechters en de advocaten die de wet op allerlei wijzen verkrachten. 12 jaar was ooit voor mensen met kinderen, maar zonder kinderen ben je tegenwoordig. ook de sjaak. Ik zeg niet dat de overheid op de stoel van de rechters moet gaan zitten, ik zeg dat de overheid (wij dus als democratie) de familierechters van hun stoel moeten af trappen! Totaal overbodige en peperdure beroepsgroep die geld kost en niets oplevert behalve een hoop ellende voor de Nederlandse bevolking (wij dus). In tijden van bezuinigingen en schatplichtigheid aan Brussel een goed initiatief lijkt me! Misschien zelfs zwaar straffen deze wereldvreemde particulieren.

  Beantwoorden

  1. ·

   http://alimentatieleed.freeforums.net/post/329/thread

   Laatste zin In bovenstaande post: ‘In de pauze heb ik Jeroen Recourt gevraagd wanneer hij verwacht dat het wetsvoorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer. Hij zei dat er eerst een schriftelijke ronde volgt van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie in het najaar 2015. Hij verwacht dat in het voorjaar 2016 beide voorstellen door de Tweede Kamer worden behandeld.’

   Beantwoorden

 15. ·

  Mmm, stilte voor de storm, of iedereen moegestreden. Het is angstvallig stil rond dit onderwerp. Wanneer komt er weer wat nieuws uit Den Haag?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *